OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO - 24H MTB Marathon 2020
WRAZ ZE ZGODĄ NA REJESTRACJĘ I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA

IMIĘ I NAZWISKO:
Przedstawiciela ustawowego: .............................................................................................................. („Przedstawiciel”)

Numer dowodu osobistego: .................................................................

BĘDĄCY/A PRZEDSTAWICIELEM USTAWOWYM DZIECKA:

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................................................................................................... („Dziecko”)

DATA URODZENIA: .....................................................................

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000215465 („Organizator”)

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz Dziecka jako Jego przedstawiciel ustawowy oraz w imieniu własnym, niniejszym oświadczam i potwierdzam, iż:

1. Jestem przedstawicielem ustawowym Dziecka i przysługuje mi pełnia praw pozwalających na samodzielne reprezentowanie Dziecka w zakresie rejestracji Dziecka w serwisie internetowym prowadzonym przez Organizatora obecnie pod nazwą Cyklopedia (dalej: „Cyklopedia”) oraz zgłoszenia Dziecka do udziału w zawodach 24H MTB Marathon 2020 (dalej: „Impreza”) i złożenia wszelkich oświadczeń oraz udzielenia wszelkich zgód przewidzianych w niniejszym Oświadczeniu.

2. Wyrażam zgodę na rejestrację profilu Dziecka w Cyklopedii oraz na uczestnictwo Dziecka w Imprezie.

3. Gwarantuję, że każdorazowo przed przystąpieniem do zawodów w ramach Imprezy, Dziecko będzie cieszyło się dobrym zdrowiem i nie będzie miało przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w takich zawodach.

4. Zapoznałem/am się z regulaminem Imprezy dostępnym na stronie www.24h.zamanagroup.pl (dalej: „Regulamin”),, przyjąłem/przyjęłam go do wiadomości oraz zaakceptowałem/am jego postanowienia w imieniu własnym oraz w imieniu Dziecka oraz oświadczam, że opisane w nim zasady będą przestrzegane.

5. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że:

  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników (w tym względem Dziecka) za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie;
  • Dziecko startuje w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych Dziecka. W imieniu własnym oraz Dziecka zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami i nie będę ich dochodził na drodze sądowej;
  • ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z przyczyn leżących po mojej stronie lub po stronie Dziecka w związku z uczestnictwem Dziecka w Imprezie;
  • Dziecko podczas Imprezy nie powinno używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy;
  • Dziecko musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu.

6. Oświadczam, iż działając w imieniu własnym oraz w imieniu Dziecka upoważniam Organizatora do rozpowszechniania wizerunku, głosu i wypowiedzi Dziecka utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Imprezy (dalej: „Materiały”), w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych – w ramach Cyklopedii oraz dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Cyklopedii, działalności Organizatora, Imprezy oraz jego partnerów i sponsorów, we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:

  • utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;
  • wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których Materiały utrwalono;
  • rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: (i) nadawania i reemitowania; (ii) wyświetlania; (iii) publicznego odtwarzania; (iv) publicznego wykonywania; (v) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, w tym w szczególności w Cyklopedii oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.

7. Niezależnie, działając w imieniu własnym i w imieniu Dziecka udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z utworów i treści zamieszczanych w ramach profilu Dziecka w Cyklopedii („Profil”) lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy) oraz ich komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, jak również upoważniam Organizatora do rozpowszechniania wszystkich utrwalonych w nich wizerunków – w celu ich rozpowszechniania w Cyklopedii zgodnie z jej funkcjonalnością i architekturą obowiązującą w danym czasie (w tym w szczególności w zakresie ich utrwalenia i zwielokrotnienia techniką cyfrową oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).

8. Upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych twórców utworów zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil w zakresie decydowania o ich pierwszym udostępnieniu publiczności, skracania, fragmentaryzacji, decydowania o oznaczaniu utworów imieniem i nazwiskiem twórcy oraz sprawowania nadzoru autorskiego, dla celów określonych Oświadczeniem, z poszanowaniem tychże praw, oraz gwarantuję, że twórcy nie będą wykonywali praw osobistych do tychże utworów w sposób ograniczający Organizatora lub następców w jego prawach w wykonywaniu praw przyznanych im mocą Regulaminu i Oświadczenia.

9. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji przewidzianych Oświadczeniem na rzecz osób trzecich.

10. Przyjmuję do wiadomości, iż możliwość udziału Dziecka w Imprezie lub korzystania z Cyklopedii oraz wartość promocyjna związana z ewentualnym rozpowszechnianiem Materiałów, stanowi całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich licencji, upoważnień i zezwoleń , o których mowa w Oświadczeniu i z powyższych tytułów mnie, ani Dziecku nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

11. Oświadczam i gwarantuję, iż odpowiednio mnie lub Dziecku przysługują prawa autorskie do utworów i treści zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy), jak również prawa do wszystkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich lub dóbr osobistych, w tym także wizerunków, w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie zgodnie z Regulaminem i niniejszym Oświadczeniem oraz że utwory i treści w ramach Profilu będą zgodne z obowiązującym prawem, a ich rozpowszechnianie nie naruszy praw osób trzecich. Oświadczam, iż prawa te oraz prawo do dysponowania wizerunkiem Dziecka zgodnie z Regulaminem oraz Oświadczeniem, nie doznają jakichkolwiek ograniczeń.

12. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie materiały i treści zamieszczane w ramach Profilu lub poprzez Profil są tam zamieszczane na moją wyłączną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z ich publikacją. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, aby wszelkie dane, informacje i materiały w ramach Profilu (w tym w szczególności dane osobowe oraz dotyczące aktywności i wyników sportowych Dziecka) były publicznie dostępne poprzez Cyklopedię lub udostępniane z jej poziomu bez ograniczeń.

13. Oświadczam, iż o ile w wypadku naruszenia powyższych oświadczeń jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty wobec Organizatora dotyczące eksploatacji ww. utworów lub treści zgodnie z Regulaminem lub niniejszym Oświadczeniem, podejmę niezbędne kroki dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolnię Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryję wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka i moich jako przedstawiciela ustawowego Dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Organizatora dla celów prowadzenia Profilu, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wszelkich edycji zawodów ramach Imprezy oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z Cyklopedią, Imprezą, działalnością Organizatora. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji i promocji Imprezy oraz prowadzeniu Cyklopedii, dla realizacji powyższych celów. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach rejestracji profilu w Cyklopedii lub zgłoszenia udziału w Imprezie jest Organizator - Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000215465. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu w ww. dane osobowe moje oraz Dziecka, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rejestracji i prowadzenia Profilu w Cyklopedii oraz dla realizacji uczestnictwa Dziecka w Imprezie. Oświadczam, że dane podane w procesie rejestracji Profilu Dziecka w Cyklopedii oraz w ramach zgłoszenia na zawody są prawdziwe.

Numer ID zawodnika (Dziecka)

.............................. (wypełnia pracownik biura)

Data i podpis

............................................................................................................................ (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)