OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - 24H MTB Marathon 2020
WRAZ ZE ZGODĄ NA REJESTRACJĘ I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................................ („Uczestnik”)

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS: 0000215465 („Organizator”) Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i potwierdzam, iż:

 1. Zapoznałem/am się z regulaminem 24H MTB Marathon 2020 (dalej: „Impreza”) dostępnym na stronie www.24h.zamanagroup.pl (dalej: „Regulamin”), przyjąłem/am go do wiadomości i zaakceptowałem/am jego postanowienia oraz że zobowiązany/a jestem stosować się do zasad w nim opisanych.

 2. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, iż:

  1. 2.1.  Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników (w tym względem mnie) za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie;

  2. 2.2.  startuję w Imprezie na własną odpowiedzialność. Zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami i nie będę ich dochodził na drodze sądowej;

  3. 2.3.  ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z przyczyn leżących po mojej stronie w związku z uczestnictwem w Imprezie;

  4. 2.4.  zobowiązuję się nie używać podczas Imprezy wulgarnych słów ani nie zachowywać się w sposób niesportowy;

  5. 2.5.  zobowiązuję się przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu.

 3. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa przewidzianymi Regulaminem i zgłaszam swoje uczestnictwo w Imprezie.

 4. Oświadczam, iż przystępując do zawodów w ramach Imprezy każdorazowo będę zdrowy i nie będą występowały po mojej stronie jakiekolwiek przeciwwskazania medyczne do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

 5. Upoważniam Organizatora do rozpowszechniania mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Imprezy Południa (dalej: „Materiały”), w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych – w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora obecnie pod nazwą Cyklopedia (dalej: „Cyklopedia”) oraz dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Cyklopedii, działalności Organizatora, edycji Imprezy oraz jego partnerów i sponsorów, we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:

  1. a)  utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;

  2. b)  wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których Materiały utrwalono;

  3. c)  rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: (i) nadawania i reemitowania; (ii) wyświetlania; (iii) publicznego odtwarzania; (iv) publicznego wykonywania; (v) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, w tym w szczególności w Cyklopedii oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.

 6. Niezależnie, udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z utworów i treści zamieszczanych w ramach mojego profilu w Cyklopedii („Profil”) lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy) oraz ich komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, jak również upoważniam Organizatora do rozpowszechniania wszystkich utrwalonych w nich wizerunków – w celu ich rozpowszechniania w Cyklopedii zgodnie z jej funkcjonalnością i architekturą obowiązującą w danym czasie (w tym w szczególności w zakresie ich utrwalenia i zwielokrotnienia techniką cyfrową oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).

 7. Upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych twórców utworów zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil w zakresie decydowania o ich pierwszym udostępnieniu publiczności, skracania, fragmentaryzacji, decydowania o oznaczaniu utworów imieniem i nazwiskiem twórcy oraz sprawowania nadzoru autorskiego, dla celów określonych Oświadczeniem, z poszanowaniem tychże praw, oraz gwarantuję, że twórcy nie będą wykonywali praw osobistych do tychże utworów w sposób ograniczający Organizatora lub następców w jego prawach w wykonywaniu praw przyznanych im mocą Regulaminu i Oświadczenia.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji przewidzianych Oświadczeniem na rzecz osób trzecich.

 9. Przyjmuję do wiadomości, iż możliwość udziału w Imprezie lub korzystania z Cyklopedii oraz wartość promocyjna związana z ewentualnym rozpowszechnianiem Materiałów, stanowi całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielenia przeze mnie wszelkich licencji, upoważnień i zezwoleń, o których mowa w Oświadczeniu i z powyższych tytułów nie przysługuje mi żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 10. Oświadczam i gwarantuję, iż przysługują mi prawa autorskie do utworów i treści zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy), jak również prawa do wszystkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich lub dóbr osobistych, w tym także wizerunków, w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie zgodnie z Regulaminem i niniejszym Oświadczeniem oraz że utwory i treści w ramach Profilu będą zgodne z obowiązującym prawem, a ich rozpowszechnianie nie naruszy praw osób trzecich. Oświadczam, iż prawa te oraz prawo do dysponowania moim wizerunkiem zgodnie z Regulaminem i Oświadczeniem, nie doznają jakichkolwiek ograniczeń.

 11. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie materiały i treści zamieszczane w ramach Profilu lub poprzez Profil są tam zamieszczane na moją wyłączną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z ich publikacją. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, aby wszelkie dane, informacje i materiały w ramach Profilu (w tym w szczególności moje dane osobowe oraz dotyczące aktywności i wyników sportowych) były publicznie dostępne poprzez Cyklopedię lub udostępniane z jej poziomu, bez ograniczeń.

 12. Oświadczam, iż o ile w wypadku naruszenia przeze mnie powyższych oświadczeń jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty wobec Organizatora dotyczące eksploatacji ww. utworów lub treści zgodnie z Regulaminem i Oświadczeniem, podejmę niezbędne kroki dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolnię Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryję wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

 13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Organizatora dla celów prowadzenia Profilu, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wszelkich edycji zawodów ramach Imprezy oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z Cyklopedią, Imprezą, działalnością Organizatora. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji i promocji Imprezy oraz prowadzeniu Cyklopedii, dla realizacji powyższych celów. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przekazywanych przeze mnie w ramach rejestracji profilu w Cyklopedii lub zgłoszenia udziału w Imprezie jest Organizator - Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000215465. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu w moje dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rejestracji i prowadzenia Profilu w Cyklopedii oraz dla realizacji mojego uczestnictwa w Imprezie. Oświadczam, że dane podane w procesie rejestracji Profilu w Cyklopedii oraz w ramach zgłoszenia na zawody są prawdziwe.

Uczestnik:

Numer ID zawodnika

.................................. (wypełnia pracownik biura)

Data i podpis

................................................................................................................... (czytelny podpis zawodnika)