Regulamin cyklu Northtec MTB Zimą 2020

1. Cel cyklu:
- kontynuacja rozpoczętego w 2010 roku cyklu zimowych maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.

2. Organizator:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak:
- adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
- nr konta: Santander Bank Polska S.A., 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
Strona internetowa cyklu: http://www.zima.ZamanaGroup.pl
e-mail:biuro@ZamanaGroup.pl, tel. 533 005 212

3. Kalendarz imprez.
- 26.01.2020 – Jabłonna (Chotomów)
- 23.02.2020 – Mrozy (Jeruzal)
- 08.03.2020 - Karczew

4. Warunki uczestnictwa.
Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem cyklu będzie osoba spełniająca następujące warunki:
a) dokona rejestracji poprzez:
- zgłoszenie za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w Biurze Zawodów
lub
- zgłoszenie bezpośrednio w Biurze Zawodów i dopełnienie formalności
b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być dokonana:
- w formie gotówkowej w kasie Biura Zawodów
lub
w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę danej edycji (np.: Northtec MTB Zimą 2020 Jabłonna) bądź nazwę pakietu.

Przelewu należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu.

W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w Biurze Zawodów. Uczestnik posiadający już fizycznie zestaw startowy (opcja tylko dla zawodników posiadających aktualne numery startowe na cykl 2020) może sprawdzić swoją płatność na liście startowej dostępnej na stronie danej edycji. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach.

c) Podpisze Oświadczenie. Oświadczenie obowiązuje na wszystkie edycje cyklu Northtec MTB Zimą 2020:
- osoba pełnoletnia
- osoba niepełnoletnia
d) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
e) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

Opłaty:
- 70 zł - koszt jednorazowego uczestnictwa w zawodach na dystansie Fit, ½ Pro
- 80 zł - w dniu startu, koszt jednorazowego uczestnictwa, dokonywany wyłącznie w formie gotówki bezpośrednio w kasie Biura Zawodów
- 50 zł - opłata dla zawodników do lat 18 - rocznik urodzenia 2003 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty)
- 50 zł - opłata dla osób powyżej 65 roku życia - rocznik 1955 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty)
- 30 zł - opłata za jednorazowe uczestnictwo w zawodach na dystans Hobby (niezależnie od terminu wpłaty)
- 10 zł - opłata od Opiekuna osoby niepełnoletniej na dystansie Hobby
- 20 zł - zestaw startowy przechodzi na własność uczestnika.
Dla drużyn/klubów istnie możliwość opłacania startów z tzw. portfela drużynowego. Opłaty ustalane są indywidualnie z Organizatorem. W sprawie założenia portfela drużynowego kontakt pod adresem biura zawodów: biuro@ZamanaGroup.pl.
Zawodnicy z dystansu Hobby mają możliwość wypożyczenia zestawu startowego wraz z tabliczką dla Opiekunów po wpłaceniu kaucji 20 zł. Zestaw musi być zwrócony wyłącznie w dniu startu do godz. 15:00.

Zestaw startowy obowiązuje na wszystkich trzech edycjach cyklu zimowego Northtec MTB Zimą 2020.

Pakiety:

200 zł - pakiet startowy Max Zima (na dystansach ½ Pro i Fit) - zawodnik otrzymuje:
- uczestnictwo we wszystkich trzech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2020,
- upominek dla posiadaczy Pakietów Max (odbiór w Biurze Zawodów),
- zestaw startowy.

150 zł - pakiet startowy Max Junior (rok urodzenia 2003 i młodsi) i Max Senior (rok urodzenia 1955 i starsi) - zawodnik otrzymuje:
- uczestnictwo we wszystkich trzech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2020,
- upominek dla posiadaczy pakietu Max (odbiór w Biurze Zawodów),
- zestaw startowy.

100 zł - pakiet startowy Max-Hobby - zawodnik otrzymuje:
- uczestnictwo we wszystkich trzech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2020 na dystansie Hobby,
- upominek dla posiadaczy pakietu Max (odbiór w Biurze Zawodów),
- zestaw startowy.

Posiadacze wszystkich rodzajów pakietów Max po dopełnieniu podstawowych formalności nie muszą zgłaszać się w Biurze Zawodów, aby potwierdzić swój start na kolejnych edycjach.

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu całości bądź części opłaty za niewykorzystane starty.

Pakiety Max można wykupywać do pierwszej edycji cyklu Northtec MTB Zimą 2020, tj. do 26.01.2020

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję w cyklu zimowym po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 5 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.
Faktury za opłaty startowe wystawiane są nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty. W dniu zawodów faktury wystawiane są po godz. 14.00.

5. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą,
- elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
- doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
- bufety na trasie,
- ciepły posiłek regeneracyjny w ogrzewanej sali,
- możliwość umycia roweru (jeśli temperatura przy gruncie wynosi min. 1 stopień Celsjusza)
- depozyt rowerowy po ukończeniu maratonu,
- zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
- upominek dla posiadaczy Pakietu Max,
- pamiątkowy medal dla osób, które przejadą wszystkie 3 maratony z cyklu,
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji, dostępny również w Cyklopedii w profilu uczestnika,
- w trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

6. Program zawodów
- godz. 8.00 - 11.30 zapisy w Biurze Zawodów (zapisy dla dystansu Hobby do godz. 10:30)
- godz. 11.00 - start dystansu Hobby
- godz. 11.45 - wejście zawodników w sektory na dystansie ½ Pro i Fit
- godz. 12.00 - start maratonu, dystanse ½ Pro i Fit
- godz. 13.30 - dekoracja dystansu Hobby i klasyfikacji mieszkańców
- godz. 14.00 - dekoracja dystansu Fit i klasyfikacji mieszkańców
- godz. 14:45 - dekoracja dystansu ½ Pro i klasyfikacji mieszkańców

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego niewielkie modyfikacje. Szczegółowy program na każdą edycję dostępny jest na stronie internetowej cyklu w zakładce danej edycji i w Biurze Zawodów na tablicy info.

7. Dystanse.
- Hobby: 5 - 10 km
- Fit: 15 - 25 km
- ½ Pro: 35 km - 45 km

8. Maraton.
Start dystansu ½ Pro i Fit we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Start sektorów odbywa się co minutę.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

Na trasie są zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie przez zawodnika punktu kontrolnego spowoduje niesklasyfikowanie go w wynikach maratonu.

Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne i nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 15:30 nie zostanie sklasyfikowany.
9. Zasady Fair-Play.
- wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie i trzymać się w miarę możliwości prawej strony.
- zawodnik wyprzedzający ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonania tego manewru
- zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie (śliska) oraz gdy zbliża się do skrzyżowania z drogami publicznymi.
- uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas niebezpiecznych zjazdów, śliskiej nawierzchni oraz gdy występują trudne warunki techniczne na danym obszarze.
- podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się swojego toru jazdy (jazda na wprost - równolegle do barierek ochronnych).
- przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do Biura Zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut przed ostatnią dekoracją.

10. Kategorie wiekowe.
Obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem.

Dystans ½ Pro Mężczyźni:
- kategoria M1- do 26 lat (roku urodzenia 1994 i młodsi)
- kategoria M2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria M3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria M4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria M5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1968- 1963)
- kategoria M6- od 58 lat (rok urodzenia 1962 i starsi)

Dystans ½ Pro Kobiety
Open

Dystans Fit Mężczyźni:
- kategoria FMJ- do 15 lat (rok urodzenia 2005 i młodsi)
- kategoria FM0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2004-2002)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2001- 1994)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1968- 1963)
- kategoria FM6- od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1962- 1957)
- kategoria FM7- od 64 lat (rok urodzenia 1956 i starsi)

Dystans Fit Kobiety:
- kategoria FKJ- do 15 lat (rok urodzenia 2005 i młodsze)
- kategoria FK0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2004-2002)
- kategoria FK1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2001- 1994)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria FK4- od 45 lat (rok urodzenia 1975 i starsze)

Dystans Hobby - Mężczyźni:
- kategoria, chłopcy - do 9 lat (rok urodzenia 2011 i młodsi, HM1, HM2)
- kategoria HM3- od 10 do 11 lat (rok urodzenia 2010 - 2009)
- kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2008- 2007)

Dystans Hobby - Kobiety:
- kategoria dziewczynki - do 9 lat (rok urodzenia 2011 i młodsze, HK1, HK2)
- kategoria HK3- od 10 do 11 lat (rok urodzenia 2010 - 2009)
- kategoria HK4 - od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2008- 2007)

11. Klasyfikacja.
Zawodnicy będą klasyfikowani odrębnie na dystansie Hobby, Fit i ½ Pro z podziałem na kategorie wiekowe i płeć.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie prawidłowo pokonają trasę.

Na wybranych dystansach prowadzona jest klasyfikacja generalna, przeliczana na punkty według wzoru podanego poniżej:

dystans ½ Pro
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500
dystans Fit:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 300
dystans Hobby:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 200

Do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczane są dwa najlepsze wyniki zawodnika.

W przypadku, gdy w klasyfikacji generalnej zawodnicy zdobędą tą samą ilość punktów, wyższe miejsca zajmują zawodnicy o większej ilości zwycięstw/zawodnik z wyższym miejscem.
W sytuacji, gdy w danej kategorii wiekowej w klasyfikacji generalnej będzie mniej niż 5 zawodników, którzy przejechali wymaganą ilość maratonów, kategorie zostaną połączone (młodsza kategoria będzie połączona ze starszą, starsza kategoria połączona z młodszą).

12. Klasyfikacja drużynowa.
Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Każda zgłoszona nazwa drużyny musi zostać zaakceptowana przez organizatora.
W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników. W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji drużynowej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym drużyna wystartowała w składzie co najmniej czterech zawodników.

Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach zawodników w ich kategoriach.

Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.

Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników na danym dystansie wg zdobytych punktów.

13. Klasyfikacja drużynowa na dystansie Hobby.
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 12, z zastrzeżeniem:
- drużynę zgłasza się mailem na adres: biuro@zamanagorup.pl najpóźniej na trzy dni przed daną edycją,
- uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum trzech zawodników,
- zliczane są wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników wg zdobytych punktów.

14. Klasyfikacja rodzinna.

W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa.

Punkty dla drużyny-rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy.

Do rodzinnej klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez rodzinę w dwóch najlepszych etapach.

Punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:

pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 500

Zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów, bez znaczenia, na którym dystansie startuje (1/2 Pro, Fit lub Hobby).

15. Sektory startowe.

Na dystansach ½ Pro i Fit obowiązuje siedem sektorów startowych. Klasyfikacja sektorowa liczona jest bez podziału na płeć.
Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą średnią ilość punktów sektorowych zdobytych przez zawodnika w startach, w których brał udział, przy odrzuceniu najsłabszego wyniku zawodnika. Najsłabszy wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada dwa lub więcej wyników
Punkty liczone są wg wzoru:

pkt = (czas zwycięzcy [w Open] danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500

Organizacja sektorów:
- sektor 1 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 500-442),
- sektor 2 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 441-409),
- sektor 3 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 408-380),
- sektor 4 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 379-356),
- sektor 5 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 355-323),
- sektor 6 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 322-275),
- sektor 7 (pozostałe zawodniczki i zawodnicy).

Zawodnikowi, któremu z przyczyn losowych (kontuzja, awaria sprzętu itp.) wynik z danego maratonu w sposób wyraźny zaniża punktację w klasyfikacji sektorowej, przysługuje prawo zwrócenia się z prośbą do Organizatora, o nie uwzględnienie takiego wyniku przy wyliczaniu klasyfikacji sektorowej.
Podczas pierwszego maratonu rozpoczynającego cykl klasyfikacja sektorowa zostanie przygotowana na podstawie klasyfikacji sektorowej obowiązującej na zakończenie cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019.
Zawodnikowi przysługuje prawo startu na pierwszej edycji z sektora uzyskanego w cyklu Northtec MTB Zimą 2019, po zgłoszeniu tego faktu na 5 dni przed pierwszą edycją. Zgłoszenie należy wysłać na adres sektory@ZamanaGroup.pl
W przypadkach, gdy zawodnik nie brał udziału w cyklu letnich maratonów Cisowianka Mazovia MTB Marathon może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora po przesłaniu swoich wyników z ostatnich zawodów w jakich startował. Powyższe prośby należy przesyłać mailem pod adres sektory@ZamanaGroup.pl, najpóźniej na 5 dni przed terminem maratonu.
Klasyfikacja sektorowa na pozostałe etapy jest liczona w oparciu o wyniki zawodników z bieżącego sezonu. Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż mu przysługuje, otrzyma karę od Organizatora przewidzianą w regulaminie.

Na dystansie Hobby obowiązują 3 sektory startowe. Start dystansu Hobby następuje wg schematu:
- start sektora Hobby I (kategorie HM4 i HK4)
- odstęp 30 sekund,
- start sektora Hobby II (kategorie HM3 i HK3),
- odstęp 30 sekund,
- start sektora Hobby III (dzieci 9 lat i młodsze).

16. Ruch drogowy.

Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość pojawienia się pojazdów wyjeżdżających z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

17. Nagrody.

Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii zostaną wręczone trofea sportowe. Na każdej edycji wyróżniony zostanie najmłodszy oraz najmłodsza uczestniczka maratonu. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Nieobecność zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

W klasyfikacji generalnej zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dystanse oraz trofea sportowe w Klasyfikacji Rodzinnej i Drużynowej. Nieobecność zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji generalnej cyklu oznacza przepadek nagrody.

18. Kary.

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
- upomnienie
- kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika 5, 10 lub 20 minut),
- dyskwalifikacja.

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

19. Protesty.

Protesty można składać w dniu maratonu do Biura Zawodów. Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut po wywieszeniu wyników na tablicy informacyjnej w Biurze Zawodów. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach. W przypadku wątpliwości powinien dokonać zgłoszenia swoich uwag w Biurze Zawodów zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) pod adres wyniki@ZamanaGroup.pl, najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

20. Informacje dodatkowe.

Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy z przodu roweru na kierownicy. Numer musi być tak zamontowany, aby był bardzo dobrze widoczny.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów).

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych okoliczności uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

2014-12-17 POWRÓT
Partnerzy